We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

Prof. Dr. Ercüment Ovalı`dan Türkiye`yi heyecanlandıran paylaşım

3.436 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Ko-ronavirüs a-şısı için ça-lışan P-rof. Dr. O-valı'dan he-yecanlandıran p-aylaşım: 23 Nisan için s-özleştik

Ko-r-onavirüs a-ş-ısı için ç-alışma y-ürüten Prof. Dr. Ercüment O-valı, Twitter h-esabından y-aptığı a-çıklamada "A-rtık ku-rduğumuz si-stemin gü-venli o-lduğu ka-nıtlandı. Şimdi ka-hramanlarım i-çeri g-iriyor. 23 Nisan için sö-zleştik" ifadelerini kullandı.

Ko-ronavirüs a-şısı i-çin e-kibiyle b-irlikte ça-lışmalar yü-rüten Prof. Dr. Er-cüment O-valı, so-syal medya he-sabından tüm Türkiye'yi he-yecanlandıran bir pa-ylaşıma i-mza attı."23 NİSAN İÇİN SÖ-ZLEŞTİK"O-valı, T-witter he-sabından yaptığı a-çıklamada, "7 gün 16 saat la-boratuvarda ç-alıştıktan sonra artık ku-rduğumuz s-istemin g-üvenli olduğu kan-ıtlandı. Şimdi ka-hramanlarım -i-çeri giriyor. Ka-ldığım ye-rden onlar devam edecek. -İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, s-onra s-yıları k-ademeli olarak a-rtacak. 23 Nisan için sö-zleştik" ifadelerini kullandı.İşte bü-yük he-yecan y-aratan o p-aylaşım;

BU-LGULARI B-AKANLIK'LA PA-YLAŞIP O-NAY A-LDI

La-boratuvarda bir sü-redir ko-rona vir-üse k-arşı te-davi çalışmaları üzerine çalışan Ovalı ve e-kibi, ge-çtiğimiz günlerde ko-ronav-irüse karşı a-ntikorla t-edavi ü-zerine y-aptığı ça-lışmalardan önemli s-onuçlar e-lde e-tti ve bu b-ulguları S-ağlık B-akanlığı ile pa-ylaştı. H-alen ha-stanelerde te-davi gören k-orona vi-rüs ha-stalarıyla te-davi için k-linik ça-lışmalar ya-pmak ü-zere i-in i-steyen O-valı ve ekibi b-eklediği o-nayı aldı.

"K-AHRAMANLARIMI Ö-PÜYORUM"

Ge-lişmeyi Ov-alı, s-osyal m-edya h-esabından "6 nisanda ilk co-vid19 s-pesifik i-mmun p-lazma 12 ha-stanın te-davisi için bir k-linik ça-lışma ka-psamında k-ullanılmaya ba-şlıyor. Bakanlık p-rojemize o-nay verdi. Ü-retim ba-şladı. Ka-hramanlarımı ö-püyorum" i-fadeleriyle du-yurdu.

ERCÜMENT OVALI Kİ-MDİR?

1961 yılında dünyaya gelen D-oktor, Bi-im Adamı H-ematoloji uzmanı Ercüment Ovalı Kırklareli Babaeski do-ğumludur.Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi T-ıp F-akültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç ha-stalıkları iht-isası, Marmara Üniversitesi Tı-p Fa-kültesinde ise He-matoloji üst ih-tisasını tamamlamıştır.2009 yılına kadar KTÜ'de tr-anspl-ant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hü-cre işlem lab-aratuvarını a-çmıştır.Henüz 38 yaşında iken Profesör ü-nvanını a-lmıştır. Gü-nümüzde özel bir hastanenin K-emik İ-liği N-akli e-kibinde H-ematoloji Bilim Dalı U-zmanı ve aynı hastanen H-ücre La-boratuvarı Di-rektörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hü-cre t-edavi ü-rünleri d-anışmanlığını yapmaktadır.2017 y-ılında Amerika'dan K-an ve k-ök hü-creden y-apay d-eri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi De-neysel Ar-aştırma ün-vanı öd-ülü ve-rilmiştir.Tü-rkiye'de Hü-cre L-aboratuvarı o-larak G-MP r-uhsatını aldıran te-k kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı bu-luşları ile dünyaya adını d-uyurmayı ba-şarmış ç-alışmaları ile ilklere i-mza a-tmaya devam etmektedir.2018 yılında GQ t-reninde aldığı Yılın B-ilim Ödülü'nü, Ş-ehit Er-en -ülbül, Ş-ehit A-stsubay Fer-hat Gedik ve Af-rin'deki a-skerlerimiz ad-ına aldığını ve ödülü M-ehmetçiklerimize a-dadığını a-çıklamıştır.