We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

Nişanlısını 'sürprizim var' deyip

368 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Eskişehir'de n*işanlısını ö-ldüren 22 yaşındaki Zehra A.'nın, bir önceki ni-şanlısını da ya-raladığı o-rtaya ç-ıkarken, mahkemeye ç-ıkartılan şü-phelinin ö-ldürdüğü Emrah Öztürk için, "Bana ya-naşmaya çalıştı. Aramızda b-oğuşma o-lunca boğ-azından ya-raladım" dediği i-d-dia edildi

N-işanlısını 'sü-rprizim var' deyip ö-ldürmüş

Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı'nda bir erkek c-esedi bulunduğu -i-hbar al-an jan-darma e-kipleri, o-lay y-erine gi-derek i-ncelemelerde bulundu. Y-apılan a-ra-ştırma ne-ticesinde Emrah Öztürk (28) ile ni-şanlısı Zehra A.'nın (22) öğle saatlerinde Kent Ormanına g-irdiği ve y-aklaşık yarım saat sonra Zehra A.'nın o-rmandan tek b-aşına çı-ktığı g-üvenlik ka-meralarından te-spit e-dildi. Emrah Öztürk hakkında ailesinin Odunpazarı İlçe E-mniyet Mü-dürlüğü'ne ka-yıp i-lanında bu-lunması ne-deniyle E-mniyet Mü-dürlüğü tarafından yapılan ar-aştırmada, ni-şanlısı Zehra A.'nın bilgilerine ulaşıldı. T-lefona cevap v-ermeyen Zehra A., o-layın er-tesi günü Antalya o-tobüsüne b-inmek ü-zereyken ja-ndarma ve p-olis e-kiplerinin dü-zenlediği ortak ça-lışmayla y-akalandı.

Antalya'ya din-lenmeye gidecekmiş

O-lay sonrasında Zehra A.'nın o-lay sonrasında n-işanlısının e-vine gittiği ö-ğrenildi. Bu-rada o-layı sa-klayan Zehra A.'nın aile ile birlikte k-ayıp olan ni-şanlısını a-radığı, aileyi y-akında b-ulunan me-zarlığa yö-nlendirdiği ö-ğrenildi. O-lay sonrasında ise Eskişehir Şehirlerarası O-tobüs Te-rminalinde ya-kalanan şü-phelinin il-k ifadesinde Antalya'ya d-nlenmek için gitmek is-tediğini söylediği ortaya çıktı.-

İlk ni-şanlısını da ya-ralamış, aile bas-kısından bu ni-şanlısını ö-ldürmüş

O-lay sonrasında gö-zaltına alınan ş-üpheli Zehra A., ja-ndarma e-kiplerine verdiği if-adeyi s-evk e-dildiği a-dliyede d-eğiştirdi. Zehra A.'ın ja-ndarmada v-erdiği ilk i-fadede, 'Ormana gittik. Orada 'gö-zlerini kapat, sana bir sürprizim var' dedim. Gözlerini kapattıktan sonra ilk önce k-arnından, a-rdından y-ere d-üşünce diğer y-erlerinden b-ıçakladım. Ö-lmeyince bo-ğazını ke-stim' dediği öğrenildi.

Ancak Zehra A., adliyede verdiği ifade de ise 'B-ana ya-naşınca bo-ğuşmaya b-aşladık. Bu sırada bo-ğazından ya-raladım' dediği belirtildi. Zehra A., ad-liyede verdiği i-fadenin devamında ise, "D-aha önce ba-şımdan bir ni-şan geçti. O ni-şanı attım. Orada da n-işanlımı bir araba içinde ya-raladım. ikinci kez Emrah ile ni-şanlandık. Bununla da o-lmayacağını söyledim. Ancak ailem bana ni-şan atarsam ö-lümün çı-kacağını söyledi. Aile ba-skısı olmuştu. İki aile de n-işanı atmaya razı değil. Emrah bana, 'M-ezarlığa se-ni gö-türüyorum' deyip kent ormanına götürdü. Ya-naşmaya çalıştı. Ben de o-lmayacağını söyledim. Bı-çak çıkarttı. Ben her zaman yanımda bı-çak taşırdım. Ancak Kars'ta ta-şırım. Buraya perşembe günü geldim. O-ndan ya-nımda getirmedim. Emrah ile bo-ğuşmaya ba-şlayınca bo-ğazından ya-raladım ve ka-çtım. Ben evlenmek istemedim, o-k-umak is-tiyordum. İkinci o-lunca buna me-cbur kaldım" dediği ileri sürüldü.

Öte yandan tu-tuklanarak c-ezaevine gönderilen Zehra A., a-dliye çıkışından ba-sın mensuplarının 'Ne-den ö-ldürdünüz' sorusuna 'An-latılanların he-psi ya-lan. Bir ne-deni var" dedi. Ar-dından j-andarma a-racına bindirilen Zehra A. ce-zaevine gö-derildi.