We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

KORONAYI YENDİ 2 EVLADINI VERDİ

5.776 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
OĞLU Kemal Polat'ı (61) k-oronav-irüsten kay-bettikten sonra y-akalandığı aynı h-astalığı 20 gü-nlük te-daviyle ye-nen ve a-lkışlarla ha-staneden ta-burcu edilen Ayşe Polat'ın (83), d-iğer oğlu İ-brahim P-olat'ın da (57) k-oronavirüs ne-deniyle ha-yatını ka-ybettiği ortaya çıktı. İbrahim Polat'ın ö-lüm h-aberi v-erilmeyen y-aşlı ka-dın, ka-rantina s-üresini ge-çireceği kı-zının e-vinde e-vlat a-cısına k-atlanmaya ç-alışıyor. Ayşe Polat, "Bir -oğlum si-garadan ö-ldü ama v-rüs ba-hane o-ldu. Çok si-gara içerdi. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise gü-nlerdir y-oğun ba-kımda ya-tıyor, du-rumundan h-aberim yo-k" dedi.

Ko-ronavi-rüsü yenen 83 ya-şındaki k-adın i-ki e-vladını vi-rüse ku-rban ve-rdi!

Ayşe Polat'ın İstanbul'da b-irlikte y-aşadığı oğlu Kemal Polat, kor-onavir-üs ne-deniyle g-eçen ay ya-şamını y-itirdi. Polat, o-ğlunun ce-nazesi ile birl-ikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Kemal Polat burada to-p-rağa v-erilirken, Ayşe Polat y-ksek a-teş ve so-lunum sı-kıntısı ya-şamaya ba-şladı. Ya-kınları tarafından Manavgat D-evlet H-astanesi'ne gö-türülen k-adına y-apılan kor-onavirüs te-sti po-zitif çıktı. Hi-pertansiyon ha-stası olan Ayşe Polat, yo-ğun b-akımda te-daviye alındı. E-şini de 17 yıl önce z-türreden ka-ybeden P-olat, 20 gü-nlük te-davinin ardından ha-stalığı ye-nerek s-ağlığına ka-vuştu ve h-staneden alkışlar arasında dün tab-urcu edildi.

KÜ-ÇÜK O-ĞLUNUN Ö-LDÜĞÜNDEN H-ABERSİZ

Polat, ka-rantina sür-esini Antalya'nın Kepez ilçesinde ya-şayan k-ızı Emiş Güven'in evinde g-eçirecek. Evin demir p-armaklıklarla -çevrili b-alkonuna çı-karak z-man geçiren A-yşe Polat'ın diğer o-ğlu İbrahim Polat'ın da İstanbul'daki bir ö-zel h-astanede geçen a-y ko-ronavirüs ne-deniyle ha-yatını ka-ybettiği ö-ğrenildi.

Küç-ük o-ğlunun -ö-lümünden h-abersiz olan Ayşe Polat, o-ğlu Kemal Polat'ın ö-lümünü ise gö-zyaşlarıyla a-nlattı. O-ğlunun çok si-gara i-ç-tiğini bu n-edenle -akciğerlerinin b-üyük oranda za-rar gördüğünü sö-yleyen g-özü ya-şlı a-nne, "O-ğlum si-garadan ö-dü, çok -s-igara i-çiyordu, k-albinde de -pil ta-kılıydı. V-rüs b-ahane o-ldu. Si-gara i-çenlerde v-rüs da-ha e-kili oluyor. Bir di-ğer oğ-lum İbrahim Polat ise gü-nlerdir yo-ğun ba-kımda ya-tıyor d-urumundan ha-berim y-ok" dedi.

'A-Ç D-URUN AMA E-VDE YA-TIN'

İ-ştahsızlık ve mi-de bulantısı şi-kayetiyle hastaneye gi-ttiğini ve ko-ronavirüs t-eşhisi ko-nulduğunu i-fade eden Ayşe Polat, "Ç-ok şükür -iyileştim. İbrahim Polat oğ-lum da -hastanede ya-tıyor ondan hiç h-aberim yok. Gençler c-anlarının kıy-metini b-ilirse d-ışarı ç-ıkmasınlar. A-ç d-urun evinizde ya-tın ama dı-şarı çık-mayın" diye konuştu.