We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

KADİRİN SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

11.448 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Konya'da ş-iddete m-aruz kalan Ayşe D.'ye ya-rdım etmek isterken ç-ıkan a-rbedede Özgür Duran'ın ö-lümüne se-bep olan Kadir Şeker'in so-n gö-rüntüsü da-va dosyasına girdi. Şe-ker'in mo-ntunda t-espit edilen k-an izleri, s-oruşturmaya yö-n v-erecek...

Kadir Şeker'in son g-örüntüsü o-rtaya çıktı

Kadir Şeker'in mahalle komşuları k-onuştu

C-inayetle ilgili Konya Cu-mhuriyet Ba-şsavcılığı bütün de-lilleri e-ksiksiz to-playarak E-mniyet K-riminal Dairesi ile A-dli Tı-p Kurumu'na gönderdi. Po-lis, Kadir Şeker ci-nayetiyle ilgili -o-layın yaşandığı park ve çevresinde gü-venlik ka-merası a-raştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan p-ark ve çe-vresinde herhangi bir gü-venlik ka-merası gö-rüntüsüne u-laşılamadı.

S-ON G-ÖRÜNTÜ DOSYADA

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; Ancak soruşturmada Kadir'in c-inayetten önce tr-amvayda kaydedilen gö-rüntüleri ortaya çıktı. So-ruşturma do-syasına giren o görüntülere göre; kütüphanede ders çalışan Kadir sırt çantasıyla tramvaya bindi. T-ıp fa-kültesini ka-zanmak için etüt merkezine giden Kadir'in, kent merkezinden bindiği tramvaydan, teyzesinin evine gitmek için Yazır mahallesindeki Piri Reis tra-mvay durağında i-ndiği görülüyor.

RAPOR BEKLENİYOR

KADİR Şeker ifadesinde "Adam bo-ğazımdan tu-tmaya devam etti. Geri giderken bo-tumun to-puğu takıldı. Yere sırt üstü dü-ştüm, adam da yanıma d-oğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi ga-liba öyle hatırlıyorum. Adam dü-şünce elimde a-cı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, e-limde ve b-ıçakta k-an gördüm" demişti.

SAĞ CEP HİZASINDA K-AN İ-ZLERİ...

Kadir'in o-lay günü gi-ydiği ve A-dli e-manette bulunan mont üzerinde yapılan i-ncelemede mo-ntun sağ cep hizasında yoğun k-an bulunduğu, bu kanın Kadir'in elindeki ke-siden ka-ynaklandığı dü-şünülüyor. G-öğüs h-izasındaki k-an da-mlalarının da Özgür Duran'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Mo-ntta Özgür Duran'ın ka-n izleri bulunursa, b-oğuşma y-aşandığı ve Kadir'in d-üşerken bı-çağın Duran'a sa-plandığı te-spit edilmiş olacak.

Adli T-ıp K-urumu'ndan gelecek sonuçlara göre de i-ddianame hazırlanacak.