We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

ECZANEDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

3.496 views
Category Lifestyle
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
So-n d-akika: İstanbul E-czacı O-dası, İstanbul'da ücretsiz ma-ske da-ğıtımının e-czaneler üzerinden h-ızlı ve gü-venli şekilde yapılması için Sağlık Ba-kanlığı'yla ortak ka-rar aldıklarını duyurdu.

Türkiye'de görülen ko-ronavirüs sa-lgınına ka-rşı halk sa-ğlığını ko-rumada en sık başvurulan yö-ntemlerden biri de ma-ske kullanımı. İstabul E-czacı O-dası da şehirdeki e-czaneler a-racılığıyla ma-skelerin ü-cretsiz bir şekilde da-ğıtılacağını açıkladı.İstanbul E-czacı O-dası'nın ya-ptığı a-çıklama şu şekilde:

"HALK SA-ĞLIĞINI KO-RUMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR G-ÖREV Ü-STLENDİK"

"Biz e-czacılar, p-andemiyle mü-cadelede en ön s-afta ke-sintisiz i-laç hi-zmeti ve s-ağlık da-nışmanlığı su-narak, günlerdir fe-dakarca büyük bir ça-ba sa-rfediyoruz. S-ağlık hi-zmetinin va-zgeçilmez bir halkası olan bi-zler, birinci ba-samak sa-ğlık su-nucusu olarak halk s-ağlığını ko-rumak a-dına bu sü-reçte yine ö-nemli bir gö-rev ü-stlendik.Sa-ğlık Ba-kanlığı ile T-ürk E-czacıları B-irliğinin y-aptığı gö-rüşmeler so-nucunda, v-atandaşlara ü-cretsiz m-aske da-ğıtımının en h-ızlı ve gü-venli şe-kilde ec-zanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır.

"10 GÜN İÇİN KİŞİ BAŞINA 5 ADET MASKE VERİLECEKTİR"

S-üreç şu şekilde i-şleyecektir:-S-ağlık Ba-kanlığının t-emin e-deceği ma-skeler İstanbul E-cza Ko-op, Selçuk Ec-za ve Allianz He-althcare de-polarına u-laştırılacak ve ec-zanelerimize da-ğıtımı yapılacaktır.-E*czanelerimizin sadece bir de-po üzerinden 500 -ad-et (10 k-utu) ma-ske talebinde b-ulunması ge-rekmektedir. Ta-lepler B-akanlık tarafından t-akip e-dileceği için tek bir d-epo üzerinden t-alepte bulunulması önemlidir.-20-65 yaş arasındaki va-tandaşlarımıza "10 g-ün için kişi başına 5 a-det m-aske" verilecektir.-Va-tandaşlarımız, Sa-ğlık Ba-kanlığı ta-rafından c-ep te-lefonlarına gö-nderilecek me-sajdaki ko-du e-czanelerimize bildirerek maske alabilecektir.

E-czacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya R-eçetem Si-steminde açılacak yeni bir bu-tona g-irecektir. TİTCK ta-rafından ha-ngi si-stemin ku-llanılacağı belirlendikten sonra si-zlerle ayrıca -paylaşılacaktır.-U-ygulama e-czanelere m-askelerin u-laşmasının a-rdından başlayacaktır