We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

Düzce`de Corona Virüs Korona Şüphesi Taşıyan Kızının Hasteneden Kaçırdı

152 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Almanya'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., a-teş ve b-oğaz ağrısı şi-kayetiyle gö-türüldüğü hastanede C-orona V-irüs ş-üphesi ile başka bir h-astaneye s-evk edileceği sırada babası Ü.F. ta-rafından k-açırıldı. P-olis, otomobili d-urdurup küçük kızın h-astaneye götürülmesini sağladı. Bir anlık p-anikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F. s-erbest b-ırakıldı. Düzce Valiliği'nden yapılan a-çıklamaya göre, beş ya-şındaki kızın te-st sonuçları ne-gatif çıktı.

Corona -şüphesi görülen k-ızını hastaneden ka-çırmıştı, te-t so-nucu belli oldu!

T-EST S-ONUCU N-EGATİF ÇIKTI

Düzce Valiliği ko-ronavirüs şü-phesiyle t-edavi altına alınan çocukla ilgili şu a-çıklamada bulundu:

"12 gün önce Almanya'dan yurda dö-nüş yapan 5 yaşındaki -ocuk ha-s-tada a-teş ve ö-ksürük ş-ikayeti olması nedeniyle te-dbir a-maçlı Düzce Atatürk De-vlet H-astanesine y-atışı yapılmış olup, a-lınan n-umuneler referans l-aboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan te-st so-nuçları ne-gatif çıkmıştır."

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kı-zları Ş.F.'de, gece saatlerinde a-teş ve b-oğaz a-ğrısı ş-ikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka E-ntegre H-stanesi a-cil se-rvisine gö-türüldü. Ş.F. buradaki m-dahalenin ardından da Düzce Ün-iversitesi Ar-aştırma ve U-ygulama Has-tanesine s-evk edildi.

Burada yapılan ilk t-etkiklerin ardından Ş.F.'nin, ko-ronavirüs ş-üphesi ile g-özetim al-tında tut-ulması için Atatürk Devlet Hastanesine gönderilmesine k-arar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., k-zını a-larak ha-staneden ka-çırdı. Ha-stane yetkilileri po-lise haber verdi. P-olis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde b-ulunduğu o-tomobili, Yı-ğılca s-apağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., a-mbulansla Atatürk De-vlet Hastanesine gö-türülerek gö-zetim a-ltına alındı.

E-m-niyette if-adesinde bir a-nlık p-anikle bö-yle bir şey y-aptığını s-öyleyen Ü.F., se-rbest b-ırakıldı.