We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

Cumhurbaşkanı Erdoğan`dan Türkiye`de görülen ilk korona virüs vakası hakkında açıklama!

122 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında Türkiye'de te-spit edilen ilk c-orona v-irüsü v-akasına değindi ve son d-urumu açıkladı. Erdoğan 5 Mart'ta Rusya ile imzalanan İdlib'de g-eçici at-eşkesi içeren mu-tabakat sonrası ilk gr-up toplantısında E-sad r-ejiminin u-fak t-efek ih-lalleri olduğunu belirterek "sözlerinde du-rmazlarsa daha a-ğır bir şekilde ü-zerlerinde gitmekte ka-rarlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan AKP grup toplantısındaki konuşmasında Türkiye’de t-espit edilen ilk c-orona vi-rüsü v-akasına değindi ve Avrupa’dan geldiğini a-çıkladı. Erdoğan Türkiye’de tek bir va-kanın olduğunu belirterek hastanın son d-urumunu pa-ylaştı.

VAKAYA İLK YO-RUM

Erdoğan cor-ona vir-üsü ile ilgili şunları söyledi:

* Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda yapılan te-tkikler sonucunda ko-rona vi-rüs te-spit edildi. G-enel sa-ğlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın te-davisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şu anda iz-lemeye alınmış durumda. Tüm dünyayı ka-sıp ka-vuran bu hastalığı ülkemize s-irayet etmemesi için gereken her türlü önlemi va-kitlice aldık.

* Ancak biz hangi te-dbiri alırsak a-lalım yakın çevremizde bu kadar y-aygınlaşmış bir vi-rüsten tamamen k-orunmak mümkün o-lamadı. Ülkemizdeki v-aka Avrupa k-aynaklı şimdilik tek bir ö-rnekten ibarettir. Sağlık Ba-kanlığımız, diğer bak-anlıklarımız ve ku-rumlarımızla iş birliği halinde gereken ko-ruma te-dbirlerini s-ıkı bir şekilde uygulamayı s-ürdürecek, yarın da d-ar çe-rçeve bir toplantıyı b-akanlarımız ve ilgili k-urumlarımızla ba-şkanlığımda ya-pacağız.

* Vatandaşlarımızdan ricam s-ağlık pe-rsonellerinin bu konudaki i-kazlarına uymalarıdır. Bu vir-üsten korunmanın ilk ş-artı te-mizliktir. Ge-çtiğimiz C-uma gününden beri to-kalaşmayı ke-sip u-zaktan selamlaşma yöntemine g-eçerek bu ç-erçevede üz-erimize dü-şenleri y-erine ge-tirmenin g-ayreti i-çindeyiz. S-adece T-ürkiye'de de-ğil y-urt d-ışında da. T-ürkiye bu sı-kıntıyı he-rhangi bir k-ayıp v-ermeden a-tlatacaktır. Hiçbir v-rüs bizim te-dbirlerimizden daha g-üçlü d-eğildir.

* Her h-astalık gibi bu vir-üse karşı da bi-reyler olarak g-östereceğimiz dikkat ve a-lacağımız te-dbirler en etkili ko-runma yö-ntemi olacaktır. Özellikle ya-şlılarımızın ve b-ünyesi za-yıf vatandaşlarımızın bir m-üddet kalabalık yerlerden u-zak dur-maları gerekiyor. Milletimiz ni-ce sa-ldırıları d-ertleri gö-ğüslemeyi başarmıştır. A-llah'ın i-zniyle bu-nun da ü-stesinden g-elecektir.”