We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

ANNESİNİN YANINA

2.068 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Ko-ronav-irüs nedeniyle ha-yatını kay-beden 8 a-ylık ha-mile ka-dının b-ebeği de ku-rtarılamadı

Kocaeli'de ko-ronavirüs sa-gını nedeniyle h-ayatını ka-ybeden Betül Aydın'ın se-zeryanla alınan b-ebeği de ya-şam mü-cadelesini kaybetti. Babası ve aile üyelerinin ka-tılalamadığı c-ezaneze t-öreninde t-alihsiz b-ebek annesinin yanına de-fnedildi.

Kocaeli'de kor-onavirüs nedeni ile ha-yatını k-aybeden a-nnenin k-arnından k-urtarılan ve k-uvöz ile götürüldüğü ha-stanede hay-atını kaybeden be-bek, annesinin ya-nına de-fnedildi. Küçük b-ebeğin ce-naze tö-renine ka-rantinaya alınan babası ve aile üyeleri k-atılamadı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 a-ylık ha-mile olan e-şi Betül Aydın'ın (38) k-aldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Has-tanesi'nde yapılan Ko-rona vi-rüs t-est so-nuçları po-zitif çıktı. Hastanede te-davi altında alınan ç-iftten k-ronik br-onşit ha-stası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm mü-dahalelere rağmen ku-rtarılamayarak ha-yatını ka-ybetti. Betül Aydın'ın 8 a-ylık be-beği ise a-meliyatla ku-rtarılarak İstanbul'da ö-zel bir h--astanede te-davi altına alındı. O-laydan iki gün sonra Derince Eğitim ve A-aştırma Ha-stanesinde te-davi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren te-davisinin ardından t-aburcu edildi. K-uvöz ile İstanbul'da se-vk edildiği özel ha-stanede te-davi a-tına alınan 8 aylık be-bek ise tüm mü-dahalelere rağmen kur-tarılamayarak hay-atını kay-betti.

K-ÜÇÜK BEBEK ANNESİNİN YAN-INA DE-FNEDİLDİ

H-ayatını kaybeden b-ebek, hastanede t-amamlanan iş-lemlerinin ardından Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Aydın ailesinin yaşadığı Nusretiye Mahallesi'ndeki m-ezarlıkta küçük bebek so-n yol-culuğuna uğurlandı. Ja-ndarma e-kipleri, ce-naze t-öreni öncesinde m-ezarlık e-trafında güv-enlik önlemi alındı. Daha sonra getirilen b-ebeğin ce-nazesi, mez-arlık kapısı önünde kılınan c-enaze nam-azının a-rdından, ko-rona vir-üs nedeni ile ha-yatını ka-ybeden annesi Betül Aydın'ın me-zarının yanına def-nedildi. Ce-naze tö-renine k-arantina altına alınan baba Recep Aydın ve 20'den fazla aile üyesi ka-tılamadı.

"BABASI VE AİLESİNDEN HİÇ KİMSE CE-NAZEYE GELEMEDİ"

Aydın ailesinden yaklaşık 20 kişinin ev k-arantinasında olduğunu i-fade eden mahalle muhtarı Turan Yıldız, "M-erhumun 2 gün önce annesini k-aybettik. Bugün de çoc-uğu da -kaybettik, k-urtaramadılar. Ailesine ba-ş sağ-lığı diliyorum. Babası ve ailesinden hiç kimse gelemedi. Hepsi ka-rantinada. Biz kendi aramızda ce-maati o-luşturduk ve d-efnettik. Allah he-rkese sa-bır versin. Ailesinden babası ve 2 çocuğu ka-rantinada. Ağ-abeyleri, kardeşlerinin de arasında olduğu 20 kişilik bir ka-rantinamız var. Mahalle ka-rantinada değil, sadece ailenin yaşadığı evler ka-rantinada. İnşallah onları da bir şey ol-madan ku-rtaracağız" dedi.-

KA-RANTİNADAKİ AİLENİN İHTİYAÇLARINI JA-N-DARMA KARŞILIYOR

Öte y-andan te-dbir amaçlı kar-antinaya alınan baba Recep Aydın ve ailesinden 20'ye yakın kişinin tüm ihtiyaçlarını Derbent Ja-ndarma Ko-mutanlığı e-kiplerince ka-rşılandığı öğrenildi