We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

ANNE YAPMA DİYE

12.997 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Denizli'de 4 ya-şındaki o-ğlu Ali'yi b-oğazını s-ıkarak ö-ldürdükten s-onra po-lise t-eslim o-lan annenin if-ade k-an do-ndurdu. O-ğlunu, bir kağıda y-azdığı i-fadeyi o-kuyamadığı için -ldürdüğünü sö-yleyen a-nne, küçük Ali'nin b-oğazını sı-ktığı sırada kendisine d-efalarca "A-nne ya-pma" diye ya-lvardığını anlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 y-aşındaki o-ğlu Ali K.'yı b-oğazını sı-karak ö-ldürdükten so-nra p-olise te-slim o-lan basketbol a-ntrenörü a-nne Nagihan K.'nın (30) i-adesi ka-n do-ndurdu. A-nne, po-listeki i-adesinde, o-ğlunu, bir ka-ğıda y-azdığı ya-zıyı okuyamadığı için ö-ldürdüğünü söyledi.

O-lay, ge-ce saatlerinde, S*erver*gazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan si-tedeki a-partman d-airesinde meydana geldi.Basketbol antrenörü Nagihan K., he-nüz be-lirlenemeyen bir se-beple o-ğlu Ali K.'yi b-oğarak ö-ldürdükten sonra po-lisi a-rayıp, du-rumu bi-ldirdi. İ-hbar üzerine, eve s-ağlık ve p-olis e-kipleri se-vk e-dildi. Sa-ğlık gö-revlileri, yaptığı ko-ntrolde, Ali K.'nin ya-şamını yit-irdiğini b-elirledi. Po-lisler ise Nagihan K.'yi g-özaltına aldı.Nagihan K.'nin e-şinin ise işi ne-deniyle y-urt d-ışında bulunduğu öğrenildi.

4 ya-ş-ındaki o-ğlunu -ö-ldüren k-adının if-adesi or-taya çıktı! D-efalarca 'An-ne y-apma' diye y-alvarmış

"A-NNE YAPMA" DEMİŞ

A-nne, p-olisteki i-fadesinde, o-ğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için ö-ldürdüğünü söyledi. Nagihan K., küçük Ali'nin b-oğazını s-ıktığı sı-rada kendisine de-falarca "A-nne y-apma" diye ya-lvarıp, ku-rtulmak için ko-llarını tı-rnaklarıyla çi-zdiğini da a-nlattı.İ-şlemlerinin a-rdından a-dliyeye se-vk e-dilen N-agihan K., çı-karıldığı m-ahkemece tu-tuklandı.