We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

Ağrı Doğubeyazıt’da , Zırhlı Servis Aracına Roketli Saldırı !

809 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne a-it z-ırhlı servis aracına ro-ketli sa-ldırı düzenlendi. Sa-ldırıda bir kişi ş-ehit oldu. Öte yandan sı-nır kapısına gi-den yol, gü-venlik ge-rekçesiyle u-laşıma ka-patıldı. Te-rör sa-ldırısı ile ilgili açıklama yapan İçişleri B-akanı Süleyman Soylu, "T-eröristler ta-kip edilip kı-stırıldı. Şu an ça-tışma de-vam ediyor" i-fadelerine yer verdi.

Son dakika… A-ğrı’da, z-ırhlı servis a-racına ro-ketli sa-ldırı

İran sı-nırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’na 3 kilometre u-z-aklıkta bulunan TIR parkı ya-kınlarında, sabah saatlerinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait z-ırhlı s-ervis mi-dibüsüne ro-ketli sa-ldırı d-üzenlendi. Sa-l-dırıda se-rvis a-racının t-ekeri i-abet alırken, araç boş araziye s-rüklendi.

S-aldırı ih-barı ü-zerine bölgeye s-ağlık, itf-aiye, ve j-andarma e-kipleri ile a-rama- ku-rtarma pe-rsoneli sevk edildi. Ya-ralılar, s-ağlık gö-revlilerince a-mbulanslarla ha-staneye ka-ldırılırken, bö-lgede geniş g-üvenlik ö-nlemleri alındı.

1 K-İŞİ ŞE-HİT

İlerleyen dakikalarda Ticaret Bakanlığı a-cı h-aberi du-yurdu. Ba-kanlık sa-dırıda bir personelinin şe-hit olduğunu duyurdu:

S-ınır kapısına giden yol, g-üvenlik gerekçesiyle ulaşıma k-apatıldı. Sa-ldırıyı gerçekleştiren te-röristlerle çıkan ça-tışmanın sürdüğü öğrenildi.

BAKAN SOYLU: TE-RÖRİSTLER SI-KIŞTIRILDI ÇA-TIŞMA SÜRÜYOR

İ-çişleri Bakanı S-üleyman S-oylu olayla ilgili Twitter he-sabından ya-tığı açıklamada, “Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü p-ersonelini ta-şıyan z-ırhlı a-raca a-tılan ro-ket aracın ön te-kerine is-abet etti. Ç-arpmadan d-olayı ya-ralanmalar var. Te-röristler tak-ip ed-ilip kı-stırıldı. Şu an ç-atışma devam ediyor” ifadelerine yer verdi.